اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
سید 110,120 ریال 09 شهريور 1395
ایمان 124,010 ریال 09 شهريور 1395
hamed 165,220 ریال 09 شهريور 1395
رضا 428,000 ریال 09 شهريور 1395
مریم 728,050 ریال 09 شهريور 1395

 

تاکنون مبلغ 121,978,739 ریال به کاربران پرداخت شده است