تبریک سال نو

همه به شما میگویند:
سال خوبی داشته باشید
ولی ما به شما می گوییم:
"سال خوبی را برای خودتان خلق کنید..
به فکر اومدن روزهای خوب نباشید !
آنها نخواهند آمد
به فکر ساختن باشید...
روزهای خوب را باید ساخت...
ارزو ميكنیم بهترين معمار سال جدید باشيد...
سال نو مبارک